Publiczne Przedszkole nr 14 w Łomży
Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17

Drodzy Rodzice.
Mijają wakacje i nieuchronnie zbliża się dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17. Nasze przedszkole swoją powakacyjną pracę rozpoczyna 1 września o godz. 6.30. Przypominamy też, że jest to "zwykły" dzień pracy. Prosimy więc o przyprowadzenie dzieci do godz. 8.30 - o tej porze podajemy dzieciom śniadanie:)
Nowy rok szkolny to zmiana organizacji przedszkola - przeniesienie szatni do podpiwniczenia i utworzenie nowej grupy dla dzieci trzyletnich. Bardzo prosimy o podpisanie dziecięcych kapci i ręczniczków. Rodziców dzieci najmłodszych (I grupa) prosimy o podpisanie również pościeli.
Szanowni Rodzice, w dniach 5-9 września odbędą się w grupach zebrania organizacyjne, na których podamy najważniejsze informacje związane z pracą naszego przedszkola. Wtedy też będą podpisywane umowy z rodzicami. O ich terminach poinformujemy po 1 września. Pozostałe informacje znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń, która znajduje się na holu na parterze naszego przedszkola.
Do miłego zobaczenia.

 
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

 

 

 

LISTA DZIECI 3 LETNICH PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W ŁOMŻY W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „TRZYLATEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Apanowicz Piotr

Brzozowska Maja

Chodnicka Oliwia

Chruścińska Wiktoria

Dąbrowska Dominika

Dąbrowski Wojtek

Jastrzębski Jerzy

Jemielity Maciej

Kamiński Antoni

Kowalewska Laura

Krajewska Liliana

Kuciel Antoni

Kokot Jakub

Misiukanis Mateusz

Nowacki Piotr

Olbryś Albert

Piaścik Jakub

Puławska Anastazja

Roszkowski Damian

Supiński Jayleen

Supiński Jayden

Sławiński Alan

Sienkiewicz Łukasz

Wądołowski Olek

Wróblewska LenaLISTA DZIECI 3 LETNICH NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W ŁOMŻY W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU „TRZYLATEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Dłużniewska Karina Daria

Stomski Adrian

Babowicz Marcel

Muczyński Wiktor

Piotrowski Filip Wiesław

Tyborowska Weronika

Dąbrowska Lena

Orzołek Dawid

Stankiewicz Oliwia

Bagiński Paweł

Makowski Kuba

Dąbrowska Julia

Kozłowska Julia

Pisowłodzka Aleksandra

 

 

 
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do grIX

 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

Załącznik do protokołu z dnia 11.08.2016

LISTA DZIECI 3 LETNICH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W ŁOMŻY W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU” TRZYLATEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Apanowicz Piotr

Brzozowska Maja

Chodnicka Oliwia

Chruścińska Wiktoria

Dąbrowska Dominika

Dąbrowski Wojtek

Jastrzębski Jerzy

Jemielity Maciej

Kamiński Antoni

Kowalewska Laura

Krajewska Liliana

Kuciel Antoni

Kokot Jakub

Misiukanis Mateusz

Nowacki Piotr

Olbryś Albert

Piaścik Jakub

Puławska Anastazja

Roszkowski Damian

Supiński Jayleen

Supiński Jayden

Sławiński Alan

Sienkiewicz Łukasz

Wądołowski Olek

Wróblewska Lena


LISTA DZIECI 3 LETNICH NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W ŁOMŻY W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU” TRZYLATEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

Dłużniewska Karina Daria

Stomski Adrian

Babowicz Marcel

Muczyński Wiktor

Piotrowski Filip Wiesław

Tyborowska Weronika

Dąbrowska Lena

Orzołek Dawid

Stankiewicz Oliwia

Bagiński Paweł

Makowski Kuba

Dąbrowska Julia

Kozłowska Julia

Pisowłodzka Aleksandra

 

 

 

 

 

 
Rekrutacja do nowopowstałej gr IX

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji do gr IX znajdują się pod poniższym linkiem

http://pp14.biplomza.pl/index.php?wiad=57

 
Rekrutacja do nowopowstałej gr IX

 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży ogłasza w dniach od 1 do 10.08.2016 nabór dzieci 3-letnich do nowopowstałej grupy przedszkolnej w ramach realizowanego projektu „Trzylatek z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Harmonogram i regulamin rekrutacji dostępny również na stronie pp14.biplomza.pl oraz pod numerem tel. 862188552.

 


 

 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży

w ramach realizacji projektu

„Trzylatek z przyszłością”

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)

3. Statut Przedszkola Publicznego Nr 14.

 

§ 1

1. Tok postępowania rekrutacyjnego do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Trzylatek z przyszłością”:

1) Opracowanie i podanie do wiadomości harmonogramu przebiegu rekrutacji,

2) Ogłoszenie rekrutacji dzieci w mediach, w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola i BIP

3) Przyjmowanie kart  zgłoszeń do grupy przedszkolnej,

4) Powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

5) Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej- przeprowadzenie rekrutacji jawnej przez Komisję w oparciu o określone kryteria,

6) Ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

§ 2

Do grupy przedszkolnej zorganizowanej w ramach projektu „Trzylatek z przyszłością” na podstawie art. 20c u. o. s. o. Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży, którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017 przeprowadza rekrutację według następujących zasad:

1. Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci w wieku lat 3,

2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

3.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe) – art. 20 c ust. 4 u. o s. o.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość – po 128 pkt każde.

5. Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące/niezbędne/ dokumenty:

1) akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny – Miasta Łomża,

2) kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

4) kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§ 3

Kryteria uzupełniające przyjęcia do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Trzylatek z przyszłością”

1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dysponujemy wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania będą brane pod uwagę następujące kryteria z ilością punktów określone przez organ prowadzący.

1) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w syst dziennym – 64 pkt,

2) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 32 pkt,

3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dodatkowych (obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych) są odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,

3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża.

3. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, przeprowadzony będzie trzeci etap w oparciu o kryterium ustalone przez komisję rekrutacyjną.

 

§ 4

Zasady rekrutacji do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Trzylatek z przyszłością”

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbędzie się będzie w terminie od 01.08.2016r do 10.08.2016r:

2. Przyjęcia dzieci do grupy przedszkolnej odbywać się będzie na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart zgłoszeń do przedszkola”, które można pobrać w przedszkolu.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 15 sierpnia 2016r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola.

5.Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola powinny złożyć w terminie od 16.08.2016r. do 18.08.2016r. potwierdzenie woli przyjęcia ich dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 19 sierpnia 2016r. do godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola.

7. Ostatecznie kandydaci zostają przyjęci do przedszkola po podpisaniu umów z rodzicami w terminie 22-24 sierpnia 2016r.

8.Nabór odbywa się według załączonego harmonogramu.

 

Przepisy końcowe

 

§ 6

W przypadku nie przyjęcia dziecka do udziału w projekcie komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

 

§ 7

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji.

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego.

 

§ 8

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola/koordynator projektu, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

 

§ 9

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 sierpnia 2016 roku.

2.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedszkola nr 14 .

Załączniki

-Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
-Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego nr 14

-Oświadczenia

-Oświadczenie woli

- Umowa


 

 


 

 

 


 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

 

OŚWIADCZENIA

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka (kandydata) ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że: (podkreśl wybraną odpowiedź)

1. Dziecko wraz z rodziną mieszka na stałe na terenie miasta Łomża – tak / nie,

2. Samotnie wychowuję dziecko i nie zamieszkuję i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem/matką dziecka¹ tak / nie,

3. Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej² – tak / nie,

4. Jestem/jesteśmy rodziną zastępczą dla dziecka tak / nie,

5. Matka dziecka jest zatrudniona na postawie umowy o pracę, studiuje
w systemie dziennym (podkreśl wybraną odpowiedź),

6. Ojciec dziecka jest zatrudniony na postawie umowy o pracę, studiuje
w systemie dziennym, (podkreśl wybraną odpowiedź),

7. Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do tego przedszkola – tak/nie,

8. Rozliczam/rozliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – tak / nie.

¹ za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

² rodzina wielodzietna to troje dzieci i więcej

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe informacje, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

 


…………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 


 

 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

Łomża, dnia ...............................................

POTWIERDZENIE WOLI

zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego nr 14 na rok 2016/2017

w ramach realizacji projektu „Trzylatek z przyszłością”

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:

…………......................................................................................................................

imię i nazwisko dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia

do Przedszkola Publicznego Nr 14, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.


…………………………………… ………………………..

Data i podpis dyrektora                                                                              Podpis rodzica

 

 
Harmonogram rekrutacji do nowopowstałej gr IX

 

 

Projekt „Trzylatek z przyszłością” realizowany przez Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP

 

 


 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży w ramach realizacji projektu „Trzylatek z przyszłością” współfinansowanego z EFRR w ramach RPOWP na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.08.2016 r. do 10.08.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 25.08.2016 r. do 01.09.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

do 12.08.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 02.09.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.08.2016r.

do godz. 15.00

05.09.2016 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Procedura odwoławcza.

Od 16.08.2016r. do 18.08.2016r.

w godzinach pracy przedszkola

od 12.09.2016r. do 14.09.2016r.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19.08.2016r.

do godz. 15.00

14.09.2016r.

do godz. 15.00

Podpisanie umów z rodzicami

22- 24.08.2016r.

do godz. 15.00

15-16.09.2016r.

 

 
Znowu są wakacje!

Po całorocznej pracy w naszym przedszkolu 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2015/16. 
Na skąpanym w słońcu placu przed budynkiem licznie zgromadzeni rodzice oglądali występy dzieci. Tegoroczna uroczystość upłynęła pod znakiem piosenki i tańca.  
Po prezentacjach Pani Dyrektor podsumowała rok pracy całej społeczności przedszkolnej i wręczyła pamiątkowe dyplomy absolwentom naszej placówki.  
Po części artystycznej dzieci wraz z rodzicami udali się do swoich sal, by w gronie swoich kolegów i koleżanek spędzić jeszcze trochę czasu przed wakacjami.

Więcej…
 
Wycieczka do Augustowa

Wtorkowym rankiem 21 czerwca nasze przedszkolaki pod opieką dorosłych z Panią Dyrektor na czele, wyruszyła autokarem w podróż. Naszym celem był Augustów, jednak aby do niego dotrzeć, wybraliśmy się najpierw do Studzienicznej, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Po odwiedzeniu kapliczki Najświętszej Maryi Panny udaliśmy się na statek, którym popłynęliśmy do celu naszej wyprawy. Nasz rejs to nie tylko podziwianie przyrody Zielonych Płuc Polski, ale też wysłuchanie bardzo ciekawych informacji o tym terenie z ust przewodnika oraz tańce przy muzyce:) Pogoda z każdą chwilą zmieniała się na coraz bardziej przyjazną. Słoneczkiem powitało nas to piękne miasto, w którym w restauracji "Żagielek" zjedliśmy pyszny obiadek z deserem - lodami. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie na pożegnanie i powrót do Łomży. To była udana wycieczka:)

Więcej…
 
Wygrywamy w konkursie Tesco

Akademia Zdrowych Przedszkolaków - projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie "Pomocy Dzieciom" został laureatem pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez sklep Tesco.  
W piątek 24 czerwca Prezes Stowarzyszenia "Pomocy Dzieciom", a zarazem Dyrektor naszego przedszkola - p. Grażyna Kowalewska odebrała czek na 5000zł z rąk p. Moniki Faszczewskiej - Kierownika Działu Personalnego Tesco.
Serdecznie dziękujemy za oddane na nasz projekt głosy:)

Więcej…
 
Zakończenie roku przedszkolnego.

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2015/16 odbędzie się 23 czerwca o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20
infoza.net