Publiczne Przedszkole nr 14 w Łomży
Zakończenie akcji "Książka dla szpitala"

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci.
W dniu 19.03.2015r. panie Beata Kowalewska i Katarzyna Olczyk - przedszkolne koordynatorki akcji przekazały na ręce ordynatora oddziału dziecięcego łomżyńskiego szpitala, doktora Kazimierza Bandzula, książki, które przekazaliście na ten szczytny cel. Mali pacjenci z zachwytem przeglądali książki, pokazywali sobie nawzajem obrazki, a starsze czytały je. Uśmiech na twarzach dzieci utwierdził nas w przekonaniu, że takie działania mają sens, są ważne i potrzebne, bo otwierają ludzkie serca na cierpienie bezbronnych dzieci. Wszystkim małym pacjentom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a wszystkim którzy włączyli się w tę kampanię serdecznie dziękujemy.

 
Teatr Po Orzełkiem znowu zachwycił

W marcu aktorzy z tej białostockiej grupy w bardzo pomysłowy i zarazem przystępny sposób przeprowadzili z naszymi przedszkolakami "lekcję" o Polsce. Podczas spotkania wysłuchaliśmy bajki o Wiśle, legendy o Smoku Wawelskim oraz Warsie i Sawie. Ciekawa scenografia i wspaniała gra aktorska wzbudzały szczere zainteresowanie najmłodszych, którzy chętnie zgłaszali się do odpowiedzi na stawiane przez aktorów pytania. Był to swoisty przedsmak szkoły.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z teatrem.

Więcej…
 
WIOSENNE WIERSZOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

Wszystkie dzieci zakwalifikowane na I Łomżyński Międzyprzedszkolny Przegląd Wierszy Wiosennych zapraszamy wraz z rodzicami/ nauczycielami dnia 27 marca na godzinę 9.15.

 
Prośba o pomoc dzieciom ze Szkoły Specjalnej w Łomży

Głosujemy na laleczkę narciarkę - reprezentantkę tejże szkoły w projekcie Wszystkie Kolory Świata.
Wystarczy kliknąć w link podany niżej, zalogować się na facebooku i oddać głos.
https://apps.facebook.com/unicef-kolory-swiata/galeria.powieksz?lalka=115

 
Nabór do przedszkola na rok szkolny 2015/16...

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli samorządowych Miasta Łomża będzie odbywała się w dwóch etapach:
- w dniach od 09 marca do 12 marca 2015 r. do godz. 15.00 - przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
- w dniach 16 marca do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00 - zapisy pierwszy raz idących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – przyjmowanie dokumentów w placówkach – zgłoszenia składa się w placówce pierwszej preferencji.

1. Do publicznego przedszkola będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.
2. Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich Przedszkoli Samorządowych Miasta Łomża. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami obowiązującymi w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016.
4. Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikające z ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 poz. 7 z późn. zm.), art. 20c. pkt 1 - 3, drugie określone przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli art. 20c. pkt. 4, pkt. 6 – 8.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w roku szkolnym 2015/2016.
6. Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną wartość.
7. Rodzice /prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
8. Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2010r.) mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.
9. Dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2011r.) mają prawo do wychowania przedszkolnego uczęszczając do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
10. Dzieci w wieku 6 lat urodzone w II połowie 2008 roku (tj. 01.07.-31.12.2008 r.) oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki) rozpoczynają od dnia 01 września 2015 r. naukę w klasie pierwszej.


Drodzy Rodzice, prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2015/16

Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy:

- Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy powinni wypełnić kartę zgłoszenia na stronie naboru  https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/.
- Przesłać wersję elektroniczną drogą internetową a podpisaną kartę należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (w karcie na pierwszej pozycji). Kartę należy złożyć w terminie od 16 marca do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00 Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
- W przypadku braku dostępu do Internetu i możliwości wysłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną, można będzie pobrać druk karty w przedszkolu. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.  
Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.
- Listy dzieci przyjętych do przedszkola od 01 września br. wywieszane będą w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00.
Drodzy rodzice wraz z wnioskiem należy złożyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zarówno ustawowych jak i samorządowych!
- UWAGA! W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu w dniach 07 kwietnia 2015 r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00.
- W trakcie potwierdzania woli uczęszczania dziecka do przedszkola będą zawierane z rodzicami/opiekunami prawnymi UMOWY na rok szkolny 2015/2016 (druki będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola).
- Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych :

- Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w dniach od 09 marca do 12 marca 2015 r.

Dzieci zmieniające przedszkole

-Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa, więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE

- Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego kandydata – do pobrania na stronie elektronicznego naboru oraz w każdej placówce.
- Samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 20b. pkt. 2 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7 z późn. zm.).
- Tryb odwoławczy – na podstawie art. 20 zc. ust. 6-9 Ustawy jak wyżej.
- Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności.
- Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.  
- Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku – dziecko 2,5 letnie może zostać przyjęte do przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
- Kandydaci zamieszkali poza Łomżą będą mogli być przyjęcia do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 20c ust. 1 – 6 Ustawy jak wyżej - przedszkola nadal dysponują wolnymi miejscami
- Potwierdzanie złożonych danych - Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada rodzic, prawny opiekun.  
- Informator – na stronie internetowej naboru https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/ (przeglądarka Mozilla Firefox) dostępny będzie informator dla rodziców zawierający ofertę wszystkich łomżyńskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Termin

Zadanie


9 marca 2015 r. godz. 8.00

Opublikowanie internetowego informatora o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradnika dla rodziców.


9 marca 2015 r. od godz. 8.00 do 12 marca do godz. 15.00

Przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.


13 marca 2015 roku o godz. 15.00

Podanie do wiadomości liczby miejsc wolnych (w poszczególnych grupach wiekowych).


od 16 marca 2015 r. od godz. 8.00 do 27 marca 2015 r. do godz. 15.00

Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na wolne miejsca dzieci nowych - zgłoszenie składa się w placówce pierwszej preferencji.


07 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (tablice ogłoszeń placówek)07 kwietnia 2015 r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola, przez rodziców których dziecko znalazło się na liście kandydatów (UWAGA: ZAWIERANIE UMÓW Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016)


16 kwietnia 2015 r. godz. 10.00

Wywieszenie list przyjętych/nieprzyjętych.- „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” można otrzymać – w czasie trwania rekrutacji – w przedszkolu, szkole z oddziałami przedszkolnymi lub pobrać ze stron internetowych: http://www.lomza.pl w zakładce Nabór 2015 lub naboru

https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/.

INFORMACJA O NABORZE do PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PUNKTACJA oraz WYMAGANE DOKUMENTY

Na podstawie art. 20c u. o. s. o. przeprowadza się rekrutację do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2015/2016 według następujących zasad:
- Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.
- W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość – po 128 pkt każde w roku szkolnym 2015/2016 w uzgodnieniu przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża – art. 20 c ust. 4 u. o s. o. w związku z art. 6 ust. 1 wyż. cyt. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące/niezbędne/ dokumenty:
1) akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny – Miasta Łomża,
2) kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,
3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
4) kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria – określone przez organ prowadzący w roku szkolnym 2015/2016 uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża (art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm./):  

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4) :
•dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,
•dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 32 pkt,
•dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,
•dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,
•dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi):
•dziecko posiadające opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt,
•dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,
•dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola– 32 pkt,
•dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,
•dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,
•dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dodatkowych (obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych) są odpowiednio:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,
3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,
4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża,
5) informacja o orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego /data i numer orzeczenia/.

Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża będzie się odbywał za pomocą elektronicznego systemu na stronie https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/.

Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.  

Po przeprowadzeniu rekrutacji, kandydaci zostają przyjęci do przedszkola po podpisaniu przez rodzica umowy na rok szkolny 2015/2016.

 
Mądrzy Rodzice - warto obejrzeć!!!

Uczestnicząc w sobotnie przedpołudnie w cyklu wykładów nt. edukacji medialnej, prowadzonych przez Panią Małgorzatę Więczkowską moją uwagę zwrócił spot Kampanii Fundacji Kidprotect.pl i Rzecznika Praw Dziecka, który moi zdaniem powinni obejrzeć wszyscy rodzice...
Obejrzeć go można TUTAJ.

 
Japońska Baśń o Dobrym Sercu

Czwartkowe przedpołudnie (w zasadzie pewna jego część) 12 lutego dzieci spędziły na sali starszaków, gdzie oglądały przedstawienie zaprezentowane przez białostocki Teatr Narwal.
"Japońska Baśń o Dobrym Sercu" to sztuka nie tylko dla najmłodszych. A to dzięki odmiennym postawom dwóch sióstr: dobrej i uczynnej oraz leniwej i chciwej.
Gdy "dobra" siostra zaopiekowała się ptaszkiem i jego przyjaciółmi, w prezencie za okazane zwierzętom serce, otrzymała skrzynię pełną drogocenności. Niestety, "chciwa" dziewczynka rozczarowała się, gdy za swe niepomaganie otrzymała większą niż siostra - za to pełną pełzających i syczących węży.
Morał z tego przedstawienia jest jasny : każdy nasz gest dobroci, prędzej czy później, zostanie wynagrodzony - zazwyczaj wtedy, gdy się tego nie spodziewamy:)

Więcej…
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Przedszkolu

Drugi dzień ferii. Kolejny z fantastyczną zimową aurą. Czy to nie wystarczający powód, by założyć ciepłe rękawiczki i czapki i pójść na podwórko? Z pewnością, lecz na naszych przedszkolaków spędzających "zimowe wakacje" w przedszkolu czekała niespodzianka. Właśnie tego dnia nasze mury, a właściwie nasze dzieciaki, postanowiły odwiedzić panie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Dzięki nim nasze maluchy dowiedziały się czym się zajmują ludzie tam pracujący oraz poznały co jest niezbędne w pracy np. księgowej i wielu innych zawodach. Losując z niezwykłego pudełka rekwizyty mogły próbować odgadnąć przy pomocy zmysłu dotyku, co to za przedmiot oraz odgadywać zawód, w którym jest on niezbędny.
Na koniec pogadanki dzieci rozwiązywały zagadki, za które otrzymywały nagrody. Miłym "urzędniczym" akcentem - stawianiem pieczątek na pięknie pokolorowanych obrazkach przedstawiających ludzi różnych zawodów - zakończyliśmy to sympatyczne przedpołudniowe spotkanie, za które dziękujemy Paniom  - pracownicom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:)

Więcej…
 
Bal w naszym przedszkolu

"W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się."
Tak było na naszym balu, który odbył się 16 stycznia. Długo można by wymieniać za kogo były przebrane nasze przedszkolaki - najlepiej obejrzeć zdjęcia:)
Na naszym balu była dobra muzyka, była wspaniała zabawa, był super Mikołaj, który przyniósł dzieciom prezenty. Te miłe akcenty sprawiły, że maluchy już myślą o kolejnym balu - za rok! Niewątpliwie jest to dowód na to że tegoroczny bal karnawałowy był udany:)

Więcej…
 
Teatrzyk w styczniu.

Tata i Jaś - to bohaterowie pierwszego przedstawienia w nowym roku kalendarzowym. Opowiedzieli oni naszym małym widzom o tym ile korzyści daje gimnastyka i zdrowy tryb życia. Spektakl można określić mianem interaktywnego, gdyż przedszkolaki zachęcone przez aktorów włączyły się do wspólnego wykonywania ćwiczeń, tworząc miłe dla oka dorosłych widowisko. Nie dziwiły więc długie i gromkie oklaski zadowolonych widzów na koniec przedstawienia.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14
infoza.net